انجمن گفتگوی  روستای روچی
ما به اهنگ كلمات قران نياز داريم - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=58)
+--- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=59)
+---- انجمن: بخش مسابقه (/forumdisplay.php?fid=61)
+---- موضوع: ما به اهنگ كلمات قران نياز داريم (/showthread.php?tid=2260)ما به اهنگ كلمات قران نياز داريم - محمدفيضي - 07-18-2014 02:24 PM

ما به آهنگ کلمات قرآن، نیاز داریم
·قرآن دارای موسیقی‌ای است که ما به آن احتیاج داریم. منظور ازموسیقی یا آهنگ کلمات قرآن، این نیست که لزوماً آیات قرآن، در دستگاه‌های موسیقی (اﻟﺤﺎنﻣﻮﺳﻴﻘﻲ) قرائت شود، بلکه وقتی خودتان هم مثلاً سورۀ حمد را با هر صوت و لحنی کهقرائت کنید موسیقی یا آهنگ خاص کلمات آن را حسّ می‌کنید. ما به این موسیقی و آهنگکلمات قرآن نیاز روحی وافر داریم. این موسیقیِ اصلی ماست.
·اینکه شما می‌بینید مردم به موسیقی، خیلی محتاج و معتاد می‌شوند، بهخاطر این است که انسان اساساً به موسیقی احتیاج دارد؛ اما به موسیقی کلام پروردگارش.انسان بعد از اینکه م
سوریه4 می‌شود، به موسیقی کلام مادر نیاز دارد، و بعد از اینکهبالغ شد، به موسیقی کلام خدا احتیاج پیدا می‌کند. البته بعضی‌ها هیچ‌وقت بالغ نمی‌شوندیعنی به این بلوغ نمی‌رسند که نیاز خودشان را درک کنند.