انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: چراغ سیمی و چراغ تور!
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
[تصویر: 1378236549831.jpg]

یادش بخیر که مِرَفتِم به اُووْ دأری! ای چراغ سیمیا خُپ چیزا بو.أمْبا یَگ مَحَلِه پِرپِر مِکی نورِش که أدَم کُفْری مِشو.بعدِها ای چراغ قُووَه ها به دُووْ اومَه. چراغ تورا هِم خُب چیزا بو.مَستِم بِرِم به گُل وَرْزِدَه دِ اذونِ صُحْب چراغ تور مُبُردِم که پیش از اوکه گُلا أفْتُوْ وَر اونجِه إفتَه وُ پَرزِنِد بِتُوْوْس تُندِ غُمچِه ها وأرْزَه. أمْبا روزْ دِ میو تورِش مِرِخْ. أی....یادش بخیر . او زمانا که تا چراغ تور یا چراغ سیمی مِدیدِم دلما وَ تَهْ مِرِخ و از زیرِ کارا مِجَسْتِم.

پ:اصطلاحات شيرين گنابادي
لینک مرجع