انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: مرحوم اسماعیل دولابی...
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
« صلوات خیلی کارها می کند .

ظرف انسان را بزرگ می کند . . .

صلوات به آدم قوت می دهد .

هم در امر آخرت و هم در خوشی و ناخوشی به انسان قوت می دهد

و بهجت می آورد و غم را زائل می کند . . .

صلوات در راه خدا به انسان خیلی کمک می کند . . .

صلوات هم در بین دعاها برای رفع خستگی و باز شدن نطق و راه افتادن است.

هر وقت با خدای خود صحبت می کنی ،

اگر دیدی تعطیل شد و نتوانستی حرف بزنی صلوات بفرست ،

دوباره نطقت باز می شود . »
لینک مرجع